Crezul nostru - Biserica Sion Ingolstadt

Du-te la conținut

1. Noi credem într-un singur Dumnezeu, manifestat în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
2. Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu şi  că este singura normă de credinţă a credinciosului şi a Bisericii.
3. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului şi al îngerilor.
4. Noi credem că păcatul a intrat în lume prin neascultarea  primului om, Adam, şi că fiecare om se naşte în păcat, având nevoie de  mântuire.
5. Noi credem că doar harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea  omului, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, şi că beneficiile acestei  jertfe sunt însuşite prin credinţă şi pocăinţă. 6. Noi credem că  naşterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt şi că Duhul Sfânt  continuă să lucreze în viaţa credinciosului dându-i acestuia puterea de a  face fapte bune (de a aduce roadă) şi de a trăi o viaţă sfântă.
7. Noi credem că botezul în apă se acordă celor care s-au întors la  Dumnezeu şi au fost născuţi din nou, că trebuie efectuat în Numele  Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi că este actul prin care  credinciosul este integrat în Biserică.
8. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, ca experienţă distinctă de  naşterea din nou şi de botezul în apă, experienţă prin care  credinciosul primeşte putere pentru slujire şi care trebuie să fie  urmată de umpleri repetate.
9. Noi credem că actul Euharistiei a fost instituit de Domnul Iisus  şi că el este un aşezământ esenţial al Bisericii prin care credincioşii  îşi exprimă părtăşia cu ipostaza dumnezeiască a Domnului nostru Iisus  Hristos.
10. Noi credem în continuitatea manifestărilor supranaturale ale  Duhului Sfânt, prin darurile pe care le împarte El credincioşilor, spre  zidirea Bisericii.
11. Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor dar şi în chemarea  specială a unor credincioşi de a sluji ca lucrători învestiţi în  lucrare prin hirotonisire.
12. Noi credem în sanctitatea familiei, ca instituţie rânduită de Dumnezeu prin actul căsătoriei.
13. Noi credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce  Evanghelia până la marginile pământului şi că acest mandat trebuie dus  la îndeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.
14. Noi credem în a doua venire a Domnului Iisus Hristos pentru  a-şi răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi şi în  răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului în Paradisul lui  Dumnezeu sau în iad, despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.
1. Biblia
Credem în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu cuprins în Vechiul şi Noul Testament, infailibil în scrierile originale şi credem că acesta reprezintă autoritatea supremă şi finală pentru credinţă şi viaţă (2 Timotei 3.16).

2. Sfânta Treime
Credem în Dumnezeu Unul care există în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

3. Natura lui Isus Hristos
Isus Hristos este cu adevărat Dumnezeu şi cu adevărat Om; a fost zămislit de Duhul Sfânt şi întrupat prin Fecioara Maria. El a murit pe cruce, jertfindu-Se pentru păcatele oamenilor. După ce Dumnezeu L-a înviat din morţi, El S-a ridicat la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, fiind Preotul şi Mijlocitorul nostru.

4. Natura Duhului Sfânt
Misiunea Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Isus Hristos şi să-i convingă pe oameni de păcatele lor, să-i nască din nou pe cei care se pocăiesc, să fie prezent în cei credincioşi pentru a-i îndruma, învăţa, proteja, asistându-i în viaţa sfântă trăită în serviciul lui Dumnezeu.

5. Natura omenirii
Credem că omenirea a fost creată neprihănită după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat a căzut din această poziţie. Prin urmare, toţi oamenii sunt morţi din punct de vedere spiritual şi au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu prin pocăinţă.

6. Pocăinţa, Naşterea din nou, Sfinţirea
Pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirii păcatului (Marcu 1:15; Luca 13:3; Faptele Apostolilor 3:19). Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului (Ioan 3:3; 1 Petru 1:23; 1 Ioan 3:9). Sfinţirea este starea de a fi liber de păcat, viaţa trăită după principiile Bibliei, sub călăuzirea Duhului Sfânt (1 Corinteni 1:2; 6:10-11; Ioan 17:17; 1 Ioan 1:7; 1 Petru 1:2).

7. Mântuirea
Credem că moartea lui Hristos pe cruce a adus mântuire tuturor oamenilor care se căiesc de păcatele lor şi care îşi întorc faţa către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul lor (Romani 5:2; 1 Corinteni 1:30; 1 Tesaloniceni 4:3; Evrei 13:12).

8. Biserica
Adevărata Biserică este formată din cei care prin credinţa în sângele mântuitor al lui Isus Hristos au fost născuţi din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu şi sunt uniţi în trupul lui Isus Hristos, al cărui Cap este El.

9. Calitatea de membru al bisericii
Poate fi membru al bisericii orice credincios care dovedeşte că este născut din nou, care se subordonează suveranităţii Bibliei, care ascultă şi respectă conducerea bisericii, trăind viaţa spirituală în ascultare şi neprihănire.

10. Viaţa spirituală
Credem în prezenţa spirituală a lui Hristos care locuieşte în cei credincioşi prin Duhul Sfânt şi care le dă putere să urmeze poruncile lui Dumnezeu, trăind în unitate şi respect, fiind o pildă de dragoste şi neprihănire.

11. Botezul în apă
Botezul în apă este actul scufundării în apă oficiat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, conform poruncii lui Hristos. Cu toate că acest act nu are putere să spele păcatul, el reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Numai credincioşii care au experimentat pocăinţa şi naşterea din nou sunt eligibili pentru botezul în apă (Matei 28:19; Marcu 1:9-10; Faptele Apostolilor 8:36-38, Ioan 3:22).

12. Botezul cu Duhul Sfânt
Experienţa Botezului cu Duhul Sfânt este ulterioară sfinţirii şi, de cele mai multe ori, ulterioară botezului în apă. Ea este înzestrarea cu putere pentru slujire şi neprihănire (Matei 3:11; Luca 24:49-53; Fapte 1:4-8). Este umplerea templului deja curăţit prin pocăinţă, naştere din nou şi sfinţire, este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciune (Faptele Apostolilor 1:4-8; 2:4; 19:1-6; 1 Tesaloniceni 5:19; Galateni 5:16). Botezul cu Duhul Sfânt este însoţit de manifestarea vorbirii în limbi.

13. Darurile spirituale
Au fost acordate Bisericii prin Duhul Sfânt pentru a fi folosite pentru zidirea Trupului lui Isus Hristos (1 Corinteni 12:1-11, 28, 31; 14:1).

14. Roada Duhului
Viaţa plină de Duhul se va manifesta prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor (Romani 6:22; Galateni 5:22-23; Efeseni 5:9).

15. Cina Domnului
A fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale. Numai creştinii născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă se pot împărtăşi cu Cina Domnului (Matei 26:26-29; 1 Corinteni 11:23-26).

16. Spălarea picioarelor
Înainte de cină Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor Săi. Acesta nu este doar un obicei tradiţional în Israel ci şi un act care trebuie practicat în semn de umilinţă şi dragoste frăţească, conştienţi în acelaşi timp că este şi un act de slujire (Ioan 13:1-17; Fapte 2:42; 1 Timotei 5:9-10).

17. Practicile condamnate de Biblie
Biblia interzice crearea şi încurajarea partidelor (Romani 16:17; 1 Corinteni 5:11-13; 2 Tesaloniceni 3:6,14; 2 Ioan 10, 11). De asemenea, Biblia interzice folosirea băuturilor alcoolice, punându-le în contrast cu înfrânarea şi sfinţenia (Proverbe 20:1, 23:29-32; Isaia 28:7; Galateni 5:19-21). Orientările sexuale condamnate de Scriptură, folosirea tutunului şi narcoticelor sunt practici păcătoase care pun în evidenţă o inimă condusă de fire (Isaia 55:2; Romani 1:24-32; 1 Corinteni 10:31-32; 2 Corinteni 7:1; Efeseni 5:3-8; Iacov 1:21; Iuda 4-8, 10-13). De asemenea, Biblia califică divorţul drept o practică
© Biserica Sion Ingolstadt
Înapoi la cuprins